Дела срещу държавата и общините за вреди

Правна кантора „Андреев” оказва съдействие на граждани и юридически лица, претърпели вреди от незаконосъобразна дейност на държавните органи и длъжностни лица.

Държавата и общините отговарят за вредите, причинени на граждани и юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на техни органи и длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност. Тази специална извъндоговорна деликтна отговорност е уредена в Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.

Държавата и общините дължат обезщетение за всички имуществени и неимуществени вреди, които са пряка и непосредствена последица от увреждането, независимо от това, дали са причинени виновно от длъжностното лице.

Държавата отговаря за вредите, причинени на граждани от разследващите органи, прокуратурата или съда, при:

  1. Задържане под стража, включително като мярка за неотклонение, домашен арест, когато са били отменени, прилагане от съда на задължително настаняване и лечение или принудителни медицински мерки, когато те бъдат отменени, както и при всички други случаи на лишаване от свобода в нарушение на чл. 5, § 1 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, съставена в Рим на 4 ноември 1950 г.;
  2. Нарушаване на права, защитени от чл. 5, § 2 - 4 на Конвенцията;
  3. Обвинение в извършване на престъпление, ако лицето бъде оправдано или ако образуваното наказателно производство бъде прекратено поради това, че деянието не е извършено от лицето или че извършеното деяние не е престъпление, или поради това, че наказателното производство е образувано, след като наказателното преследване е погасено по давност или деянието е амнистирано;
  4. Налагане на наказание по Наказателния кодекс или на административно наказание, когато лицето бъде оправдано или административното наказание бъде отменено;
  5. Прилагане от съда на административна мярка, когато решението му бъде отменено като незаконосъобразно;
  6. Изпълнение на наложено наказание над определения срок или размер;
  7. Незаконосъобразно използване на специални разузнавателни средства.

Държавата отговаря и за вредите, причинени на граждани и на юридически лица от нарушение на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок.

Държавата отговаря за вредите, причинени на граждани и юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на органите и на длъжностните лица по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, извършени при или по повод изпълнение на правомощията или службата им.

Във всички случаи обезщетение за вреди от тези незаконни действия или актове може да се иска след тяхното отменяване по съответния ред. Това отменяване представлява началната дата на изискуемост на вземанията за вреди.

Ищец може да бъде както увреденият гражданин, така и неговите наследници, като за неимуществени вреди правото да се търси отговорност се наследява, само когато първоначалното предявяване на иска е извършено пред съда еднолично от самия пострадал. Основателността на иска зависи от изпълнение на всички предпоставки на деликтната отговорност: постановен акт или действие, незаконно извършено от органите на дознанието, следствието, прокуратурата, съда, отменено по съответния ред с влязъл в сила акт; вреда и причинна връзка между постановения незаконосъобразен акт или действие и настъпилия вредоносен резултат.

 

ПРАВНА КАНТОРА "АНДРЕЕВ" - ВАРНА

Адвокат Варна - Стилян Андреев предоставя правни услуги, консултации и процесуално представителство. Стреми се точно да изпълнява поетите ангажименти, постигайки максимална ефективност по отношение на време и средства.

ЗА КОНТАКТИ

Адрес: ул. Хан Кубрат 9Б

9000 Варна, България

Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Телефон: 0884 05 99 89