НОВИНИ
Living

Всяко лице, което е неработоспособно и не може да се издържа от собственото си имущество има право на издръжка от неговите близки по ред и при условия определени в Семейния кодекс. 

Издръжката представлява определена парична сума, която задълженото лице дава на лицето, което има право на нея, като размерът се определя според нуждите на лицето с право на издръжка и според възможностите на задълженият да дава издръжката. Минималната издръжка за едно дете се равнява на една четвърт от минималната работна заплата.

Издръжката се плаща ежемесечно, като при забава се дължи законната лихва. Искът за издръжка се разглежда по реда на бързото производството. Издръжка за минало време може да се търси за най-много една година назад от предявяването на иска. 

Всяко лице има право да търси издръжка в следната последователност от:

  1. деца и съпруг;
  2. родители;
  3. бивш съпруг;
  4. внуци и правнуци;
  5. братя и сестри;
  6. дядо и баба и от възходящи от по-горна степен.

Ако лицата от предходен ред не са в състояние да дават издръжка, то тя се дължи от лицата от следващия ред. Когато няколко лица от един и същ ред дължат издръжка, тя се разпределя съобразно възможностите им. Ако само едно от тях дава издръжката, то може да търси от останалите това, което те е трябвало да дават заедно със законната лихва. По същия начин е регламентирани редът, по който едно лице е задължено да дава издръжка към няколко лица.

Някои видове издръжка: 

  1. Издръжка на непълнолетни деца.

Всеки родител е задължен да осигурява условия на живот на децата си съобразно своите възможности и материално състояние. Издръжката се дължи независимо дали непълнолетните деца са работоспособни и дали могат да се издържат от свое имущество.

  1. Издръжка на пълнолетни деца.

Ако пълнолетните деца учат редовно в средни и висши учебни заведения и не могат да се издържат от доходите си или от имуществото си, то техните родители им дължат издръжка за предвидения срок на обучение, до навършване на двадесетгодишна възраст при обучение в средно и на двадесет и пет годишна възраст при обучение във висше учебно заведение, при условие обаче, че могат да я дават без особени затруднения.

  1. Издръжка на бивш съпруг.

Невиновният за развода съпруг има право на издръжка. Максималния срок, за който се дължи е до три години от прекратяването на брака, освен ако страните не са уговорили по-дълъг срок. Със съдебно решение може да се постанови издръжката да продължи да се дава и след този срок, ако лицето, което я получава, е в особено тежко състояние, а задълженото лице може да я дава без особени затруднения. Правото на издръжка на бивш съпруг се прекратява, когато той встъпи в брак.

Изгубване правото на издръжка 

Лице, което се е провинило тежко срещу онзи, който дължи издръжката, срещу негов съпруг, низходящ или възходящ, не може да търси издръжка. Това правило обаче не се прилага за издръжка на деца до навършване на шестнадесетгодишна възраст.

Лишеният от родителски права не се освобождава от задължението да издържа детето си. Но ако се е провинил пред детето си, по отношение на което е постановено лишаването, той няма право да иска издръжка за себе си от детето.

Изплащане на присъдена издръжка от държавата 

Държавата изплаща присъдената издръжка на ненавършило пълнолетие лице, когато се установи, че неизправният длъжник няма доходи и не притежава имущество, върху които да се насочи принудителното изпълнение. Издръжката се изплаща считано от първо число на месеца, следващ месеца, през който са установени обстоятелствата, че задълженото лице няма доходи и не притежава имущество. Неизправният длъжник е задължен да възстанови платената от държавата издръжка заедно със законната лихва. По този ред не се изплаща издръжка, присъдена на бивш съпруг.

Някои практически насоки: 

Нетрудоспособността и невъзможността за издържане от имуществото, определени като предпоставки за право на издръжка трябва да съществуват обективно и кумулативно, за да се породи това право.

За нуждите на лицата, които имат право на издръжка, се вземат предвид възрастта, образованието и всички други обстоятелства, които са от значение за всеки конкретен случай, а възможностите на лицата, които дължат издръжка се определят от техните доходи, имотното им състояние и квалификация.

Двамата родители дължат издръжка на своите ненавършили пълнолетие деца съобразно с възможностите на всеки от тях поотделно, като се вземат предвид и грижите на родителя, при когото се отглежда детето. Решение, с което се присъжда издръжка ще е неправилно, ако определената издръжка не отговаря на нуждите на непълнолетното дете за осигуряване условия на живот, необходими за неговото развитие, но също така и когато не са съобразени възможностите и материалното състояние на всеки от родителите.

Задължението за даване на издръжка на пълнолетно дете обаче не е абсолютно. Не може да се настоява за присъждане на издръжка във всички случаи, нито във високи размери, без да се вземат предвид възможностите на родителите с оглед на материалните и икономически условия на живот във всеки конкретен случай. Прието е, че по-добрите финансови възможности на родителите обуславят и присъждането на издръжка в по-голям размер.

Предявяването на иск за оспорване на бащинство не е основание за спиране на делото по иска за издръжка на детето, защото баща на детето до влизане в сила на решението по иска се счита съпругът на майката.

Когато нуждаещото се от издръжка дете притежава имущество, което обаче не носи доходи, същото не се разглежда при преценката на обстоятелството дали нуждите му могат да се задоволят чрез трансформация на това имущество. Ненавършилото пълнолетие дете не е длъжно да отчуждава това имущество.

Подобна е ситуацията и когато този, който търси издръжка, притежава само един имот, който се явява необходимото му за живот жилище. В този случай лицето не е длъжно да го отчужди, за да се издържа.  

От друга страна когато детето получава пенсия, стипендия или е настанено в интернат, полуинтернат с пълна или частична държавна издръжка или работи и получава трудово възнаграждение, тези средства също определят дали и доколко детето е нуждаещо се от издръжка.

Родителите са длъжни да издържат децата си до навършване на пълнолетие. Това произтича от основното им задължение да се грижат за децата си независимо от това, че след навършване на 16-годишна възраст поначало децата могат да работят.  

Допустимо е споразумение между родителите, при което всеки родител се съгласява да издържа това дете, което е при него, без да заплаща издръжка за другото дете, което живее при другия родител. Това не засяга правото на децата да ползват издръжка, а се отразява само на конкретното изпълнението на задължението. В тези случаи съдът е длъжен да преценява споразумението между родителите с оглед децата да не бъдат лишени от пълна издръжка и да не се накърняват техните интереси.

Невъзможността да се дава издръжка не погасява правото на издръжка изобщо и завинаги, а само за времето, докато затруднението продължава. Нещо повече, лицата, които са трудоспособни и неоправдано не работят, не се освобождават от задължението да дават издръжка. Възможностите им се определят съобразно с квалификацията им и с другите обстоятелства, които са от значение за случая. При евентуално възражение, че не са в състояние да дават издръжка, лицата са длъжни да установят причините извън тяхната воля, довели до тази невъзможност. Умишленото намалението на доходите с цел да не се дава издръжката или заемане на работа, несъответстваща на квалификацията, не се счита за основание за изменяване размера на издръжката в по-малък от установения първоначално.

Трудоспособни родители, които се издържат само от стипендия, пенсия или от издръжка, плащана им от техните родители, не се освобождават от задължението за издръжка на своите деца.

По отношение правото на издръжка на непълнолетен, който е встъпил в брак,  се е наложило становището, че това право не се погасява, а преминава от родителите към съпруга на непълнолетния, ако той е пълнолетен и трудоспособен или има имущество, от което да се издържа.

 

ПРАВНА КАНТОРА "АНДРЕЕВ" - ВАРНА

Адвокат Варна - Стилян Андреев предоставя правни услуги, консултации и процесуално представителство. Стреми се точно да изпълнява поетите ангажименти, постигайки максимална ефективност по отношение на време и средства.

ЗА КОНТАКТИ

Адрес: ул. Хан Кубрат 9Б

9000 Варна, България

Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Телефон: 0884 05 99 89