НОВИНИ
fired

Предназначението на правната защита срещу незаконно уволнение е да осигури защита на работниците/служителите, след като трудовото правоотношение е прекратено. По своята правна същност представлява реализиране на субективно процесуално право, състоящо се в оспорване на уволнението.

Работникът/служителят разполага със съвкупност от правни средства предоставени му от закона, за да се установи незаконността на уволнението, то да бъде отменено и неблагоприятните последици за работника/служителя да бъдат заличени.

При незаконното уволнение работодателят е упражнил правото си на уволнение като в действителност не е спазил закона. Възможни са следните хипотези:

  1. Уволнението е извършено на основание, което не съществува в закона.
  2. Уволнението е извършено в нарушение на забрана, установена в закона.
  3. Дисциплинарното уволнение е извършено в нарушение на основни процедурни правила, установени в закона.
  4. При уволнение не е спазена предварителната закрила при уволнение, предвидена в закона.

 Страни в процедурата по защита срещу незаконно уволнение са:

- Работникът/служителят, който оспорва незаконното уволнение и може да иска възстановяване на работа;

- Работодателят, който е извършил незаконното уволнение.

В Кодекса на труда има уредени два способа за защита срещу незаконно уволнение:

  1. Право на работника/ служителя да оспори законността на уволнението пред работодателя.

 Изявлението се отправя до работодателя с искане за преразглеждане, като основното искане е за отмяна на уволнението. Няма пречка в това изявление да се направят различни искания – например може да се претендира едновременно отмяна на заповедта за уволнение, възстановяване на работа и изплащане на обезщетение по Кодекса на труда.

 Оспорването може да се направи както в писмена, така и в устна форма. Това не е изрично уредено, но следвайки строго формалния характер на трудовите правоотношения, предпочитаната форма е писмената. Работодателят обикновено се произнася с писмен акт, но всъщност не е задължен да разгледа молбата отправена до него от работника/служителя и може да не се произнесе по нея, като определи искането за неоснователно.

Няма законоустановени срокове в които работникът/служителят може да направи искане за отмяна пред работодателя, както и относно произнасянето от страна на работодателя. Работодателят, който е издал заповедта за уволнение може и сам да я отмени. В Кодекса на труда е предоставена възможността на работодателят по свой почин да отмени заповедта си, без да е сезиран от работника/служителя, но това може да се осъществи не по-късно от предявяване на иск пред съда от работника.

  1. Право на работника/служителя да предяви пред съда иск за признаване на уволнението за незаконно и отмяна му.

 Оспорването на уволнението по съдебен ред като процедура се урежда от Гражданския процесуален кодекс (ГПК). Ищец по този трудов спор е уволненият работник/служител. Ответник по иска е работодателят, законността на чиято Заповед за уволнение се оспорва в процеса. Тежестта за доказване е на работодателя, който трябва безспорно да докаже че е уволнил работника/служителя законосъобразно. Решението с което искът се уважава има преобразуващо действие, а именно: признава уволнението за незаконосъобразно и го отменя.

 Оспорването по съдебен ред от страна на уволнения става в писмена форма, която трябва да съдържа задължителните реквизити, установена в ГПК. Съдът се произнася с писмено решение.

Оспорването по съдебен ред трябва да се осъществи в следните срокове:

А) едномесечен - по спорове за ограничена имуществена отговорност на работника или служителя, за отмяна на дисциплинарно наказание "забележка" и в случаите по чл. 357, ал. 2 от КТ ;

Б) 2-месечен - по спорове за отмяна на дисциплинарно наказание "предупреждение за уволнение", изменение на мястото и характера на работата и прекратяване на трудовото правоотношение;

В) 3-годишен - по всички останали трудови спорове.

Производството по трудови дела е безплатно за работниците и служителите. Те не плащат такси и разноски по производството, включително и за молбите за отмяна на влезли в сила решения по трудови дела.

ПРАВНА КАНТОРА "АНДРЕЕВ" - ВАРНА

Адвокат Варна - Стилян Андреев предоставя правни услуги, консултации и процесуално представителство. Стреми се точно да изпълнява поетите ангажименти, постигайки максимална ефективност по отношение на време и средства.

ЗА КОНТАКТИ

Адрес: ул. Хан Кубрат 9Б

9000 Варна, България

Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Телефон: 0884 05 99 89