ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Когато сте взели решение да придобиете или продадете (прехвърлите на трето лице) недвижим имот или имате вещноправен, или облигационен казус относно владение, прехвърляне на недвижим имот, договор за покупко-продажба или учредяване на вещно право върху имот, задължително е първо да се консултирате с опитен адвокат, занимаващ се със сделки с недвижими имоти.

Най-често сделките с недвижими имоти се извършват чрез посредничеството на агенции, които предлагат готови бланки за сключване на предварителен договор. Ако използвате услугите на такава агенция, следва да имате предвид, че агенцията има интерес от сключването на сделката възможно най-бързо. В общия случай агенциите представляват и двете страни по договора. В такъв случай е по-добре да се консултирате с опитен адвокат, който да следи само за вашия интерес, тъй като най-често интересите на продава и купувача са противоположни. При воденето на преговори за покупко-продажба на имот е необходима консултация с юрист, който да Ви разясни всички аспекти на сделката.

Преди да подпишете предварителен договор и/или нотариален акт е най-добре документите да бъдат прегледани от Вашия адвокат. Дори и когато нотариалния акт е изготвен от нотариуса, който ще изповяда сделката, то следва да имате в предвид, че нотариусите нямат възложени задължения и функции по закон за защита на интересите на клиентите си, за разлика от адвокатите.

Когато купувате недвижим имот, задължително се уверете, че продавачът е действителния собственик на имота. Един опитен адвокат ще се запознае обстойно с всички представени документи за собственост/включително и ще прецени дали са истински/ и ще направи собствени справки, включително ще се снабди с удостоверение за тежести. Всичко това е необходимо за да се установи дали някой от предходните собственици (не е задължително това да е настоящия продавач) не е обременил имота с тежести.

Квалифицираният адвокат ще Ви даде съвет каква е най-подходящата за Вас форма на предстоящата сделка – покупко-продажба, замяна или дарение. Добре е да знаете, че при дарение между роднини по права линия, не се дължи местен данък, докато при прехвърлянето на имот чрез покупко-продажба такъв данък се начислява. Дарението обаче, може много по-лесно да бъде оспорено от роднини на дарителя, притежаващи например запазена част от наследството.

В случай, че съсобственик на недвижим имот желае да продаде на трето лице своята част от имота, то същия е задължен първо да предложи тази своя част при същата цена на другите съсобственици.

Правна кантора “Андреев” предоставя на клиентите си следните услуги:

- Изготвяне на документи за замяна, дарение, прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане, завещание, наем, замяна, ипотека, особен залог по ЗОЗ,  договор за строителство, документи във връзка с промяна статут на земя и др.

- Консултация и помощ за документи, необходими за извършването на обстоятелствена проверка за придобиването на имот по давност,  изготвяне на нотариален акт за учредяване право на строеж, надстрояване, пристрояване, договорни и законни ипотеки, договори за покупко-продажба на движими вещи, договори за строителство, договори за наем, делба.

- Правен анализ на собствеността, справка за липса на тежести, възбрани, ипотеки, проучване на документите, обуславящи правото на собственост и историята на имота, съдействие и представителство пред нотариус, Агенция по вписванията, Държавен архив и набавяне на всякакви документи, включително  снабдяване с документ за наличие на вещни тежести или права на трети лица върху недвижимия имот.

- Снабдяване с необходими за изповядването на сделката документи /данъчна оценка, удостоверения, схема, скица и т.н./, преговори с потенциален купувач, представителство в нотариалното производство.

- Изготвяне на всички необходими договори, пълномощни,  декларации  и др.

- Консултации и съдействие при процедури свързани с градоустройствени изменения.

- Консултации относно изискванията по процедурата по строителство, както и съдействие в извършване на всички действия по одобряване на проектите от администрацията/Община и др. институции/.

- Процесуално представителство по дела пред всички съдебни инстанции и изпълнителни производства пред съдебен изпълнител при спор относно право на собственост върху недвижим имот.

- Изготвяне и консултации по предварителни договори за покупко-продажба на недвижим имот и обявяването им за окончателни по съдебен ред при необходимост.

- Процесуално представителство при дела за обезщетение при неспазени клаузи на предварителен или окончателен договор.

- Консултации и процесуално представителство при доброволна и съдебна делба на имот. Правни консултации относно недвижими имоти в режим на съсобственост.

- Процесуално представителство при разваляне на правни сделки при нищожност или недействителност.

- Консултации и изготвяне на Договор за управление и поддръжка на недвижим имот.

- Консултация и изготвяне на договори за наем на недвижими имоти, разваляне на договори, включително и по съдебен ред.

- Правни консултации и участие в преговори между собственик и строителна фирма относно обезщетение при предстоящо строителство, придобиване на земя, обезщетение при изграждане на сграда в собствен имот от строителната компания и др.

- Консултации и анализ на строителни документи (инвестиционен проект, строителни разрешения, удостоверение за въвеждане в експлоатация).

 

ПРАВНА КАНТОРА "АНДРЕЕВ" - ВАРНА

Адвокат Варна - Стилян Андреев предоставя правни услуги, консултации и процесуално представителство. Стреми се точно да изпълнява поетите ангажименти, постигайки максимална ефективност по отношение на време и средства.

ЗА КОНТАКТИ

Адрес: ул. Хан Кубрат 9Б

9000 Варна, България

Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Телефон: 0884 05 99 89